Säännöt

Säännöt

Uudet säännöt voimassa 19.12.2016 alkaen:

1.§
Yhdistyksen nimi on Helsingin Vinttikoirakerho ry, ruotsiksi Helsingfors Vinthundklubb rf. Sen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen. Yhdistys voi kuulua myös muihin yhdistyksiin, joiden katsotaan edistävän yhdistyksen tarkoitusperiä.

2.§
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten vinttikoirien kasvatusta ja jalostusta sekä toimia aatteellisena järjestönä jäsentensä kesken näiden koira- ja liikuntaharrastuksen edistämisessä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän ansion tavoittelu.

3.§
Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, juoksuharjoituksia ja -kokeita, kursseja sekä koulutustilaisuuksia, antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen ja jakamalla tietoa harrastustoiminnasta eri tiedotusvälineiden kautta.

4.§
Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä yksityiset henkilöt, jotka hallitus hyväksyy jäseniksi sille jätetyn hakemuksen perusteella. Varsinaiset jäsenet ovat pääjäseniä tai perhejäseniä. Perhejäseneksi voi liittyä pääjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Varsinaiset jäsenet ovat vuosijäseniä. Yhdistys voi kutsua hallituksen ehdotuksesta kunniajäseneksi sen toiminnassa erityisesti ansioituneen varsinaisen jäsenen yhdistyksen kokouksen tekemällä päätöksellä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5.§
Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminut vastoin näitä sääntöjä tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Jäsen voi valittaa hallituksen päätöksestä yhdistyksen kokoukseen. Valitus tulee toimittaa hallitukselle 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on saanut päätöksen tiedokseen.
Jos jäsen haluaa erota, hän ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän ei ole maksanut jäsenmaksua kuluvan vuoden toukokuun viimeiseen päivään mennessä. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin.

6.§
Yhdistyksen syyskokous määrää pääjäsenen ja perhejäsenen jäsenmaksujen suuruuden. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7.§
Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, toimia veikkausasiamiehenä, harjoittaa kioskimyynti- ja kahvilatoimintaa sekä julkaisutoimintaa.

8.§
Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan siten, että kalenterivuosittain on erovuorossa kolme (3) varsinaista jäsentä.
Varajäsenet valitaan yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan, ja he käyttävät varsinaisen jäsenen äänioikeutta tämän ollessa estyneenä tai jos tämä eroaa kesken toimikauden. Varajäsenet nimitetään saavutetun äänimäärän perusteella ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle. Erovuorossa olevat varsinaiset jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja varainhoitajan. Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään neljä jäsentä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallitus voi asettaa työvaliokuntia ja toimikuntia.

9.§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

10.§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain, ja ne on asiakirjoineen jätettävä ennen seuraavan vuoden tammikuun loppua tilin- tai toiminnantarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

11.§
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään seuraavasti: 1 keväällä, jota kutsutaan kevätkokoukseksi ja 1 syksyllä, jota kutsutaan syyskokoukseksi. Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja syyskokous marras-joulukuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, milloin hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään 30 päivää ennen kokousta.

12.§
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävillä sähköisillä tai paperisilla kirjeillä tai julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen julkaisussa vähintään kymmenen päivää ennen kokousta ja kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltäväksi tulevat asiat. Samoilla tavoilla toimitetaan muutkin tiedonannot jäsenille.

13.§
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja jokaisella kunniajäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnä olevana.
Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi päätettäessä niistä asioista, joista näiden sääntöjen 15.§:ssä on säädetty.
Äänestykset ovat avoimia, ellei joku paikalla olevista jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.
Vaaleissa ja suljetussa lippuäänestyksessä ratkaisee arpa.

14.§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus.
 5. Esitetään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen edelliseltä toimintavuodelta.
 6. Esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilin- tai toiminnantarkastajain siitä antama lausunto.
  Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. Päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta.
 8. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
 9. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.
 3. Valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja ääntenlaskijat.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus.
 5. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten.
 6. Määrätään yhdistyksen varsinainen jäsenen jäsenmaksu.
  Määrätään puheenjohtajan, hallituksen ja muiden toimihenkilöiden palkkioista.
  Määrätään seuraavaksi toimintakaudeksi valittavien tilin- tai toiminnantarkastajien palkkiot.
 7. Esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintakautta varten.
 8. Valitaan a) puheenjohtaja b) hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.
 9. Valitaan kaksi tilin- tai toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimintakaudeksi.
 10. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.
 11. Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.

15.§
Näiden sääntöjen muuttaminen tai yhdistyksen purkaminen voidaan ottaa esille ainoastaan yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan muuttamis- ja purkamispäätökseen vähintään 2/3 annetuista äänistä. Tullakseen hyväksytyksi päätös on vahvistettava aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan yhdistyksen varat Suomen Vinttikoiraliitto ry:lle.

16.§
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.